เทโลเมียร์ (Telomere) คืออะไร?

ภายในโครโมโซมแต่ละคู่ อัดแน่นไปด้วยดีเอ็นเอ และที่ส่วนปลายมี ‘เทโลเมียร์’ ทำหน้าที่เป็นหมวกห่อหุ้มไว้ ไม่ให้ ดีเอ็นเอถูกทำลาย

กล่าวคือ เทโลเมียร์ (Telomere) คือ หมวกโครโมโซม หรือส่วนที่อยู่ปลายสุดของโครโมโซม นั่นเอง

ทำไม? เทโลเมียร์ จึงสำคัญต่อ การชะลอวัย ย้อนวัย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์นับ 100 ล้านล้านเซลล์ เซลล์เหล่านี้จะมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นการแบ่งเซลล์ก็จะน้อยลง

ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์มีโครโมโซมอยู่ 23 คู่ ที่ปลาย
ของโครโมโซมก็คือ เทโลเมียร์มีหน้าที่ปกป้อง DNA

ทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัว โครโมโซมก็จะมีการแบ่งตัวด้วย พร้อมกับการหดสั้นลงของเทโลเมียร์

ส่งผลให้กระบวนการซ่อมสร้างของร่างกายเสื่อม, เสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากขึ้นและอายุสั้นลง เมื่อเทโลเมียร์สั้นลงสุดแล้ว เซลล์จะแบ่งตัวต่อไม่ได้ แล้วจะเสื่อมสลายไปในที่สุด

enzyme telomerase สามารถต่อความยาวของ เทโลเมียร์ ได้ เมื่อ เทโลเมียร์ยาวขึ้น จะทำให้ย้อนวัยขึ้นได้นั่นเอง

งานวิจัย โดยคณะวิจัย Operation BIM

จากการติดตามกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ใช้นวัตกรรมเพิ่มภูมิคุ้มกันจนมีสุขภาพเป็นปกติทุกราย มีผิวพรรณที่สดใสและสุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาไร้ร่องรอยของผู้ที่เคยมีปัญหาเลย จึงเกิดสมมติฐานว่า นวัตกรรมเพิ่มภูมิคุ้มกัน อาจจะไปเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ ซึ่งเป็นส่วนปลายของโครโมโซม แล้วทำให้เกิดการ ย้อนวัย ชะลอวัย และมีสุขภาพที่ดีขึ้นไปพร้อมกันด้วย จึงได้มีการทดสอบในอาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ แล้วพบว่า อาสาสมัครทุกราย มีความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้นสูงอย่างโดดเด่น ในขณะที่อาสาสมัครทุกรายมี Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คณะนักวิจัยจึงได้พัฒนาสูตรพิเศษ ‘วัฒนชีวา’ เพื่อสร้างความยาวเทโลเมียร์และเพิ่มจำนวนเซลล์ T พิฆาต (Killer T cell) ให้ดียิ่งขึ้น

คณะนักวิจัย Operation BIM เชื่อมั่นว่า สูตรวัฒนชีวา จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคโดยให้มีการย้อนวัย ชะลอวัย และอายุยืนขึ้น พร้อมๆกับการมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยง ความเสื่อมที่มาจากโรคชราทั้งหลาย

ในขณะเดียวกันจะสามารถฟื้นฟูสุขภาพของผู้ที่กำลังหายจากมะเร็งไม่ให้กลับเป็นมะเร็งอีก ด้วย Killer T cell ที่เพิ่มมากขึ้น

“ผมหวังว่าผู้บริโภคที่ได้รับผลดีจากการใช้นวัตกรรมนี้จะช่วยแนะนำญาติสนิทและเพื่อนที่ท่านรักให้มีโอกาสได้ร่วมใช้นวัตกรรมนี้ด้วย

เพื่อร่วมสร้างสังคม วัฒนชีวา ให้ชีวี100ปีมีสุข”

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

งานวิจัย 'นวัตกรรมวัฒนชีวา' ต่อการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้บริโภค

“นวัตกรรม วัฒนชีวา ทำให้ Telomere ยาวขึ้น เฉลี่ย +408 base pairs หลังใช้ 8 สัปดาห์ หรือเทียบเท่า
ชะลอวัยระดับเซลล์ ได้ถึง 5.8 ปี”

รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล (Assoc.Prof. Dr. Preeya Leelahagul)
(อดีตรักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

เพิ่มความยาวของเทโลเมียร์

ด้วยนวัตกรรม สารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด ปราศจากสารเคมี ผ่านงานวิจัยแล้วว่าได้ผลในการเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์

สารสกัดจากมังคุด

สารสกัดจากใบบัวบก

สารสกัดจากงาดำ

สารสกัดจากถั่วเหลือง

สารสกัดจากฝรั่ง

มาลดวัย ชะลอวัย อายุยืนถึง ‘ระดับเซลล์’ กับเรา เริ่มต้นเป็นสมาชิก

“สังคมชีวี100ปีมีสุข (mylife100club)”

เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและมีกิจกรรมต่างๆ มากมายรอคุณอยู่

แสกน Add LINE ได้เลยค่ะ

@mylife100society

Scroll to Top